Charakteristika školy

INFO ŠKOLA

 

 

Základní škola Oleksovice (dále jen 'příspěvková organizace')poskytuje základní vzdělání:zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní,. Tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Součástí příspěvkové organizace je Mateřská škola s provozem v objektu na čp. 72. Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku navazují na výchovu v rodině a zabezpečují výchovu a výuku v rozsahu obecně závazných předpisů v předškolních zařízení. Součástí příspěvkové organizace jsou dvě výdejny stravy, z nichž jedna je určena pro základní školu a druhá pro mateřskou školu. Součástí příspěvkové organizace je též školní družina pro žáky I. stupně základní školy. Příspěvková organizace může provozovat doplňkovou činnost, navazující na hlavní účel, k němu byla zřízena. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti:. Kulturní a osvětová činnost. Organizace kroužků. Organizace soutěží

Další informace