Školní řád

Základní škola a mateřská škola Oleksovice, okres Znojmo, příspěvková organizace se sídlem 

v Oleksovicích 70. IČ 71010581

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

část:  2.  ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j.:

        26/2016

Vypracoval:

Mgr.Marie Černá, ředitelka školy

Schválil:

Mgr.Marie Černá, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

Školská rada schválila dne:

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. 1.Školní řád upravuje podmínky soužití na Základní škole a Mateřské škole, Oleksovice, okres Znojmo, příspěvkové organizaci (dále jen „škola“) ve smyslu § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Upravuje podrobnostivýkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování. Jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.
 2. 2.Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy.
 3. 3.Všem osobám účastným na vyučování ( žákům, zaměstnancům, zákonným zástupcům) jerámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působení školy poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.
 4. 4.Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst.
 5. 5.Součástí školního řádu je klasifikační řád, organizační řád, provozní řád, řád školní družiny, mateřské školy a školní jídelny.

 

I. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKů a zákonných zástupců A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ s pedagogickými pracovníky a  ZAMĚSTNANCi Základní  a mateřské školy Oleksovice

 

(Základní práva a povinnost dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců upravuje § 21 a 22 školského zákona).

 

Žáci mají právo

 1. 1.Žáci mají právo na vzdělání  školské služby podle školského zákona.Což je přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informacím, které podporují jejich rozvoj. Ve škole mají právo získávat informace prostřednictvím výuky, individuálních rozborů s třídním učitelem a vyučujícími, bezplatného přístupu na internet ve volném čase, využívání tiskáren  a kopírovacích strojů pro potřeby tisku dokumentů potřebné k výuce,využívání školních pomůcek, družinové a školní knihovny.
 1. 2.Být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 1. 3.Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.
 1. 4.Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
 1. 5.Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.

Zákonní zástupci mají právo zejména na

 1. 1.Svobodnou volbu školy pro své dítě.
 2. 2.Informace o průběhu a vzdělávání  dítěte ve škole.
 3. 3.Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuinformacím.
 4. 4.Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy.
 5. 5.Právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákon.
 6. 6.Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
 7. 7.U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.
 8. 8.Volit a být voleni do školské rady.
 9. 9.Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.
 10. 10.Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.

 

 

Žáci jsou povinni

 1. 1.Řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat.
 2. 2.Dodržovat školní a vnitřní řád školy, předpisy a pokyny školy a školského zařízení (výdejna, školní družina) k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 3. 3.Plnit pokyny pedagogických pracovníků škol, školských zařízení  a ostatních zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

 

 Zákonní zástupci žáků jsou povinni:

 1. 1.Zajistit,žák docházel řádně a včas do základní školy
 2. 2.Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnili projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání  žáka.
 3. 3.Informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích, infekčních chorobách (výskyt vší) nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 4. 4.Údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn.
 5. 5.Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 6. 6.Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 1. 1.Všichni zaměstnanci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
 2. 2.Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 3. 3.Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy.
 4. 4.Navenek zastupují školu především její vedoucí pracovníci (vedoucí mateřské školy) tj. řOstatní zaměstnanci pak v rámci svých pracovních náplní – třídní učitel, vychovatel, výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů.

Základní pravidla chování ve škole

Žák:

 1. 1.Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných
 1. 2.Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhunebo pokynů vyučujícího. Účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.     
 2. 3.Žák chodí do školy vhodně a čistě
 3. 4.Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování..
 4. 5.Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.případě značného poškození učebnice, uhradí žák  plnou cenu nebo učebnice nahradí za novou.
 5. 6.Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich
 6. 7.Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). 
 7. 8.Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.
 8. 9.Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.
 9. 10.Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů, tabletů,větší finanční hotovost, odkládá pouze vyučujícím, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost nebo větší hotovost určenouzaplacení poplatku ihned předávají vyučujícímu. Mobilní telefony a tablety  používá jen se souhlasem pedagoga a to výhradně k účelům výuky nebo vyhledávání dat, nenatáčí a nefotí bez souhlasu pedagoga.
 10. 11.Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žávůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
 11. 12.Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
  a) napomenutí třídního učitele,
 12. 13.b) důtku třídního učitele,
 13. 14.c) důtku ředitele školy.
 14. 15.Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace š

Zákonný zástupce:

 1. 1.Zákonný zástupce žáka je povinena sdělit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka a to písemně nebo telefonicky třídnímu učiteli a to pouze na školou  určené telefonní číslo. Omluvení nepřítomnosti zapisuje zákonný zástupce do žákovské knížky žáka.
 2. 2.Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin. Žák odcházívyučování pod dohledem zákonného zástupce nebo pověřené osoby.
 3. 3.Při dlouhodobější nepřítomnosti žáka ve škole udržují zákonní zástupci se školou kontakt a zameškané učivo průběžněžákem doplňují.
 4. 4.Omluvenítělesné výchovy je buď řádně doloženo písemnou omluvenkou  např. v žákovské knížce od zákonného zástupce. Na delší dobu na základě vyjádření od ošetřujícího  lékaře. Úplně osvobozený žák se nemusí zúčastňovat vyučovacích hodin TV – pokud o to rodiče požádají písemně, může žák na jejich žádost odcházet na dobu výuky TV domů ( v tom případě za něj škola po odchodu z budovy nenese odpovědnost ) nebo ho lze zařadit na náhradní výuky do jiné třídy.
 5. 5.Zákonný zástupce žáka spolupracuje se školou ve všech směrech výchovy žáka,snažíbýt partnerem, uvědomuje si, že bez vzájemné důvěry a pomoci se nedosáhne dobrých výsledků. Ke konzultacím využívá k tomu určených hodin a to pouze v čase určeném a zapsaném v žákovských knížkách nebo po domluvě s pedagogem. Nelze konzultace přesouvat na večerní hodiny nebo do osobního volna pedagoga, také nelze bez souhlasu pedagoga volat na jejich soukromé mobilní telefonní čísla nebo emailové adresy.
 6. 6.Za chování žáků mimo školu si zákonní zástupci odpovídají sami.
 7. 7.Pokud rozvedení rodiče chtějí,dítě nebylo školou vydáváno ani podávány informace bývalému partnerovi, který nemá dítě ve své péči, musí o tomto požadavku prokazatelnou formou ( tj. písemně) uvědomit vedení školy.
 8. 8.Škola ručí ve smyslu zákona č. 278/92 Sb.ochranu osobních dat žáků. Žádný pracovník školy není oprávněn třetím osobám sdělovat údaje o žácích , s výjimkou případů vyplývajících ze zákona ( zdravotnickým zařízením, soudům, orgánům péče o mládež, apod.).

II. Provoz a vnitřní režim školy  § 30 odst. 1 písm.b školského zákona

 

 Režim činnosti ve škole –časové rozvržení

 1. 1.Vyučování   začíná8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin.
 2. 2.Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Vyučování končí nejpozději do 12:35 hodin.
 3. 3.Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny.
 4. 4.V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny spojovat nebo zrušit,tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování písemně oznámena zákonným zástupcům a to písemnou a elektronickou formou.
 5. 5.Při výuce některých předmětů (výchovy) dochází ke spojování tříd,což je určeno rozvrhem na začátku školního roku a to zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
 6. 6.Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.
 7. 7.Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 8. 8.Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 9. 9.Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 10. 10.V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

Časový plán vyučovacích hodin

Vyučovací hodina

1.

 

8.00 - 8.45

2.

 

8.55 - 9.40

3.

 

10.00 - 10.45

4.

 

10.55 - 11.40

5.

 

11.50 - 12.35

ŠD

 

do 15.00

 

Časový plán přestávek mezi vyučovacími hodinami

Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut.

Vyučovací hodina

škola Oleksovice

1.

 

8.45-8.55

2. velká přestávka

 

9.40-10.00

3.

 

10.45-10.55

4.

 

 11.40-11.50

5.

 

12.35-odchod na oběd

ŠD

 

do 15.00

 • Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 • O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu-budovu školy. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovy škol /zahrada, venkovní učebna/.     

 

 Provozní a organizační záležitosti

 1. 1.Školní budova se pro žáky družiny otevírá:
 2. 2.7.40 hodin  
 3. 3.Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitelka školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

Možnost přítomnost žáků ve škole před a po vyučování

 1. 1.Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.

Vstup zákonných zástupců dalších osob do budov školy-zabezpečení budovy

 

 1. 1.Zákonní zástupci mají vstup do školy povolen pouze do vymezených prostor.
 2. 2.Žáka lze doprovázet do šatny, školní družiny, do tříddobě vyučování lze vstoupit jen za doprovodu zaměstnance školy nebo pedagogického pracovníka.

Zabezpečení budov

 1. 1.Školní budovy jsou volně přístupné zvenčí pouzedobě, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících i odcházejících osob. Při příchodu i odchodu je vždy přítomný pedagogický dohled dle plánu dohledu, který je vyvěšen v budově školy na viditelném místě. Dohled zabezpečují i vychovatelé školních družin včetně provozních zaměstnanců. Školní budova je přístupná zvenčí v době příchodu a odchodu žáků. V ostatní dobu je uzamčená.
 2. 2.Každýpracovníků školy včetně stravovacího zařízení , který otvírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy, případně vyžádat potřebný průkaz a zabezpečit, aby se nekontrolovatelně nepohybovali po budově.
 3. 3.Během provozu školy jsou všechny budovy trvale uzavřenytím, že únikové vchody jsou ve všech budovách zevnitř volně otevíratelné.
 4. 4.Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zamě

         školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové

         podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je

         povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po

         budově.Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i

         všech únikových východů.

Podmínky pohybu po budovách školy

 

 1. 1.Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místatomu určená - v šatnách a ihned odcházejí do školní družiny nebo učeben.
 2. 2.V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten a ostatních odborných učeben povolen pouze se svolením vyučujícího (výdejna, , školní družina,tělocvična, počítačová učebna).
 3. 3.Mimo budovy školy žáci odchází pouzedoprovodu pedagogických  pracovníků nebo zaměstnanců školy (školní zahrada, hřiště, kulturní zařízení...).  
 4. 4.Žáci neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujícího před ukončením vyučování.
 5. 5.době mimo vyučování žáci zůstávají žáci ve škole jen se svolením vyučujícího a pod jejich dohledem nebo dohledem vychovatelů školních družin.
 6. 6.Žáci -případě pohybu cizích osob, které jsou bez doprovodu známe osoby v budovách škol je nutné ihned informovat pedagogy , zaměstnance a  ředitelství školy.
 7. 7.Žáci-případě že žáci zjistí podezřelé chování ze strany spolužáků (držení zbraní (nůž),

          násilí, výhrůžky a jiné podezřelé aktivity neprodleně vše oznámí zaměstnanci školy.

      

Předávání  žáků zákonným zástupcům

 1. 1.Pedagogický pracovník předává žáka pouze osobě, která je zapsána na seznamu osob pověřenýchvyzvedávání žáka a je i pedagogovi osobně známa.
 2. 2.Veškeré odchody žáka ze školydobě vyučování  mohou probíhat pouze na základě písemné omluvy rodičů nebo  přímým vyzvednutím žáka a to pouze té osobě, která je zaznamenána na seznamu vyzvedávajících osob.
 3. 3.Při uvolnění žáka na jednu vyučovací hodinu se žák omlouvá vyučujícímu učiteli, při uvolnění na víhodin –třídnímu učiteli nebo řediteli školy.

 Režim při akcích mimo budovu škol, organizace přechodů

 1. 1.Vzdělávání mimo budovy nebo areálu školy je obvykle realizováno:

Městys Oleksovice: hřiště, zahrada a rybník ,

         odjezdy do vzdálenějších míst (Znojmo) jsou uskutečňovány soukromou autobusovou dopravou.         

 1. 2.Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společněním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 1. 3.Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagogvedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZ. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy.
 1. 4.Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.
 1. 5.Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení. Poučí žáky zejména o dopravní kázni, poskytování první pomoci, organizačním a časovém průběhu celé akce, jejich povinnostech. Dodržování specifických předpisů podle charakteru akce a např. zákaz rozdělávání ohňů v lese, pravidla pro pohyb v přírodních rezervacích či chráněných oblastech, ve městě a uzavřených
 1. 6.Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 1. 7.Zajistit zdravotní péči nad účastníky akce - lékárnička, kontakty na lékařskou pomoc v místě akce, upozornění rodičům a škole, záznamy do knihy úrazů a bez zbytečného odkladu telefonicky informuje vedení školy o mimořádných událostech během akce, zejméúrazu žáka, změně programu, trasy, časového plánu.
 1. 8.Při akcích konaných mimo budovu školy dodržuje poučení o bezpečnost a ochraně zdraví, požární ochraně, dopravní kázni, ekologických předpisech, nebezpečí pobytu v přírodě, zásadách slušného chování, návštěvním řádu, ubytovacím řádu, zákazu požívání alkoholu a návykových látek.
 1. 9.Základní plavecká výuka,zařazená do školního vzdělávacího programu se uskutečňujerozsahu 20 vyučovacích hodin celkem , a to zpravidla pro žáky 3.a 4.ročníku. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.
 1. 10.Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení.
 1. 11.Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

Docházka do školy

 

Zákonný zástupce dítěte dbá na včasný příchod žáka do školy (nejpozději deset minut před výukou).

 1. 1.Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli bez zbytečného odkladu po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.
 1. 2.Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

Předcházení úrazům:

 1. 1.Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných
 2. 2.Žákům není v době mimo vyučování povoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou
 3. 3.Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, pedagogickému dozoru nebo zaměstnanci školy.Lékárničky jsou uloženy ve sborovnách školy, kontaktní údaje jsou vyvěšeny na nástěnkách umístněné na chodbách školy.
 4. 4.Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.
 5. 5.Při výuce v tělocvičně, venkovních hřištích, zahradě, učebně informatiky a na pozemcích, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborných učeben nebo venkovních ploch. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.
 6. 6.Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.      
 7. 7.Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákůnezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 8. 8.Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje souvisejícíúrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 
 9. 9.Po poslední vyučovací hodině dopoledního nebo odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní vý
 10. 10.Zaměstnanci šdodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce  postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře, druh zdravotního pojištění. 
 11. 11.Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     
 12. 12.Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně přestá

 

 

 Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

Doporučené postupy školy

 1. 1.Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látekprostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti.
 2. 2.Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látekprostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
 3. 3.Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.
 4. 4.Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutnézajištění jejich ochrany před tímto jevem.
 5. 5.Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.
 6. 6.Působit na žákyoblasti primární prevence užívání návykových látek.
 7. 7.Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.
 8. 8.Při řešení případů souvisejícíchužíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.
 9. 9.případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka.

 

Tabákové výrobky

 1. 1.Prostory školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.
 2. 2.Kouřeníprostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o základním vzdělávání.
 3. 3.Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.

 

Konzumace tabákových výrobků ve škole

 1. 1.případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 2. 2.Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohlkonzumaci pokračovat.
 3. 3.Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznamvyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.
 4. 4.případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
 5. 5.závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
 6. 6.konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené školním řádem - postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.

 

Alkohol

 1. 1.Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholuprostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.
 2. 2.
 3. 3.Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let jeČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.

Konzumace alkoholu ve škole

 1. 1.případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 2. 2.Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohlkonzumaci pokračovat.
 3. 3.Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 4. 4.případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 5. 5.Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznamvyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.
 6. 6.případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 7. 7.Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obcerozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.
 8. 8.Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole ipřípadě, kdy je žák schopen výuky.
 9. 9.Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnostorgánu sociálně-právní ochrany dítěte.  Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.    
 10. 10.případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 11. 11.konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.
 12. 12.případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
 13. 13.Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník ipřípadě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

Nález alkoholu ve škole

1.     V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:

 1. a)Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
 2. b)O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 3. c)Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
 4. d)Zpracují stručný záznam o události.

 

2.     V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:

 1. a)Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 2. b)O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 3. c)O nálezu sepíší stručný záznam,vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.
 4. d)O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, apřípadě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 5. e)případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

 

Omamné a psychotropní látky

 

1.    Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

2.    Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.

3.   Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

Konzumace OPL ve škole

 1. 1.případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 2. 2.Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohlkonzumaci pokračovat.
 3. 3.Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 4. 4.případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 5. 5.Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
 6. 6.případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 7. 7.případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 8. 8.Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
 9. 9.Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole ipřípadě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).
 10. 10.Současně splní oznamovací povinnostorgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
 11. 11.případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 12. 12.konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu.
 13. 13.Navádění jiných žákůužívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání.
 14. 14.případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
 15. 15.Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník ipřípadě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

 

Distribuce OPL ve škole

 1. 1.Distribuce OPL jeČeské republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
 2. 2.Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žákdanou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
 3. 4.Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlodistribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
 4. 5.Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladšílet, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.
 5. 6.Pokudrámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

 

 

Nález OPL ve škole

 

1.      V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 1. a)Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 2. b)nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 3. c)Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.
 4. d)nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

2.      V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 1. a)Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 2. b)O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 3. c)O nálezu sepíší stručný záznamvyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupce pro budovu.
 4. d)O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.

e)V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.

3.  V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto:

 1. a)Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení tésituace spadá do kompetence Policie ČR.
 2. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka.
 3. c)Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žákažádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

 

 

Krádeže, vandalizmus

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami protiprávního jednáním, se kterými se lze v  prostředí škol setkat.

Jak postupovat preventivně proti krádežím

 1. 1.Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činnýmtrestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
 2. 2.Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může véstjejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.
 3. 3.Ipřípadě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.   
 4. 4.Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolív případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem

 

 1. 1.Z události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činnýmtrestním řízení  obvodní oddělení Policie ČR ve Prosiměřicích, nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

Jak postupovat preventivně proti vandalismu

 1. 2.Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebonedbalosti.V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.

Jak postupovat při vzniku škody

 1. 3.Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka.případě, že viníka škola zná, může na jeho zákonném zástupci vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

Oblast prevence užívání návykových látek

 1. 1.Všem osobám jeprostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
 2. 2.Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let jeČeské republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
 3. 3.případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.
 4. 4.Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obcerozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
 5. 5.Distribuce dle § 187 trestního záa  šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním.  Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 
 6. 6.případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3).

Souhlas  zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL

 

Základní škola a Mateřská škola Oleksovice,

okres Znojmo, příspěvková organizace

Oleksovice 70

razítko:

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku 2015/2016

Způsob testování:

Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin.

 

Jméno žáka/studenta .................................................................................................................

 

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví.

V………………....... dne…………                                                   

 

  podpis zákonného zástupce

Tento dokument bude ve zkrácené verzi zapsán v „Informacích pro rodiče“, které obdrží na začátku školního roku každý žák školy.

 

 

 

Evidence úrazů.

 1. 1.Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
 2. 2.V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se šo úrazu dozví.
 3. 3.Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo  zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka,  příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola  vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.
 4. 4.Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno.
 5. 5.Záznam o úrazu jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá šza uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
 6. 6.Záznam o smrtelném úrazu zasílá šnavíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.
 7. 7.Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků .

 

 

1.     U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

2.     Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.

3.     Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

 

4.     Žáci škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

5.     Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve směrnici "Školní řád - klasifikační řád.

VI. Školní stravování

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitel školy tyto podmínky pro poskytování školního stravování:

1.     Výše stravného určí vedoucí školní jídelny dle platných norem  a veškeré změny zveřejní

         vždy dva měsíce předem

2.     Placení probíhá  vždy za celý aktuální měsíc a to nejpozději do 25. dne v měsíci.

        Platba probíhá v hotovosti nebo na účet školy.

3.     V případě pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, může být strávník vyloučen

         ze stravování dle vyhlášky zákona č. 561/2004 Sb.

4.     Přihlašování se podává osobně u vedoucí školní jídelny. Obědy lze odhlásit den předem

        a to ústně nebo telefonicky. Neodhlášený nebo nevyzvednutý oběd je účtován v plné výši.

5.     V případě , že žák onemocní, má první den nárok na vyzvednutí obědu.

6.     Organizaci výdeje – žáci základní školy obědvají v čase od 12.45 do 13.oo hodin.

VII. Odlišnosti provozu v mateřské škole.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

1.     Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

2.      K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka základní a mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

        a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

        b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

3 Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka školy nebo vedoucí učitelka k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

4.      Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí vedoucí učitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. 1.Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Marie Černá.
 2. 2.O kontrolách provádí písemné záznamy
 3. 3.Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením na chodbě školy a ve sborovně školy aelektronické podobě.
 4. 4.Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne ----------------------.
 5. 5.Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech ------------------, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
 6. 6.Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněnpísemné formě na chodbě školy  a na webových stránkách školy.

V Oleksovicích  dne: ------------------------------------ 

 

 

 

 

Mgr.Marie Černá

ředitelka školy

Další informace